Posted in Telling of Tales, Uncategorized, Untold Feelings

మొదటి సారి!

ఎప్పుడెలా నీ చేతుల్లో పడ్డానో, నా శరీరం నీ మాటెందుకు వింటోందో, నీ ఊపిరి తాకి నా పంచేంద్రియాలు ఒక్కసారిగా వేణువల్లే రాగాలు ఎప్పుడందుకున్నాయో .. ఓ మాయల ఫకీరూ, తెలీకుండానే నిలువెల్లా నీ వశమైపోయా!

మగాడిలా నువ్వు నాలోకి దూకి నన్నలా దున్నుతుంటే, నా ఈ మేనంతా చేనైపోయింది. తొలకరిలో తడిసిన నేల మాదిరి నా ఒళ్ళంతా పచ్చి మట్టి వాసన.
కళ్ళు తెరుచున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇన్ని రంగులు, ఇప్పుడేమో మూసిన కనురెప్పల వెనక పేలుతున్న ఈ కొత్త రంగులేంటో నీకు చెప్పటానికి, పేర్లు కూడా తెలీవు నాకు. 

భూమి మీద మాత్రం లేనని తెలుస్తోంది, లేకపోతే ఒంట్లోని ప్రతి అణువుని ఉండి ఉండి నక్షత్రాలు దాడి చేస్తున్నట్టు ఎందుకుంది?? కలో ఇలో తేలని ఆ తమకం లో ఎన్నో భయాల నడుమ నీ దరి చేరిన నన్ను రసఖండంగా మార్చి నా బెదుళ్ళని పటాపంచలు చేసిన నీకు ఏ పూలతో పూజ చేయాలో తెలీలేదు. 

కొన్ని ఏళ్లుగా సంభోగం లో నిశ్శబ్దంగా, స్థబ్ధంగా పాల్గొంటున్నా, ఈ పూట నాకు మొదటి సారి నీ వల్ల అర్థమయ్యింది.. ఆ భావాన్ని భావప్రాప్తి అని ఎందుకంటారో. నా గతానికి ఏ పేరు పెట్టాలో తెలీదు కానీ, ఈ అనుభూతిని నాకు రుచి చూపించిన నీతో గడిపిన ఈ రాత్రే నాకు మొదటి రాత్రి.

Advertisements
Posted in Articles, Random Thoughts, Reviews, Uncategorized, Untold Feelings, Writer's Tips

Making New Friends!

Being a writer is one thing but getting to know fellow writers from all over the world, reading their work, appreciating how unique we all are and yet how well we understand their unique literature, is amazing at an extremely wonderful level! Cheers to all the writers on planet earth for the creators they are. 
#TheClippedNightingale#MadhuriPalaji#bookreview#bookreviewblog#Indianwriter#makingnewfriends#writersfromallovertheworld

Posted in Articles, Book Tour, Random Thoughts, Reviews, Uncategorized, Untold Feelings

Publishing My First Book – Definitely Not a Cakewalk

Almost everyone think about something or the other. Some try to express their thoughts. Some put their thoughts on a paper. Very few publish that paper filled with their thoughts for the world to read. I have been reading since I was seven and writing since I was twelve.

When I first started blogging and sharing my reviews on my website for various books I read, it was purely a hobby. But my persistent pursuit of my passion helped me understand new techniques, meet fellow reviewers, great writers and amazing human beings. Blogging has definitely made me a better writer.
I was literally on cloud nine when my blog was ranked fifty-five on Feedspot among ‘Top 75 Indian Book Review Blogs’. Check out the list here.

I dreamed of publishing a book for a long time.
It really took a while for me to implement my plan, prioritize my tasks, gather some courage and actually chase my dream. Thanks to Kindle Direct Publish for making self-publishing very easy for an amateur like me. Learn more about it here. My dream became reality just a couple of days ago.

I published my first book on Amazon Kindle. I named it ‘Poems of The Clipped Nightingale’. Its a bunch of short and sweet poems I put together over a period of time. I would have never done this, if not for the failures of my life.

I take this opportunity to thank one and all for influencing me in good and bad ways to pull myself through many situations and stand here, today. Some motivated me that I can do it, some persuaded me that I was not even allowed to dream. I thank both.

‘Poems of The Clipped Nightingale’ is just the start. I’m working on a proper novel which will be released soon. I’ve plenty of stories to tell and I can write. So, I sharpened my nib and coming to scatter words. Feel free to read my short poems on Amazon Kindle Unlimited for free here! Feedback and reviews are much appreciated. Leave your email ids in the comments below to get the ARC copy.