Posted in Telling of Tales, Uncategorized, Untold Feelings

మొదటి సారి!

ఎప్పుడెలా నీ చేతుల్లో పడ్డానో, నా శరీరం నీ మాటెందుకు వింటోందో, నీ ఊపిరి తాకి నా పంచేంద్రియాలు ఒక్కసారిగా వేణువల్లే రాగాలు ఎప్పుడందుకున్నాయో .. ఓ మాయల ఫకీరూ, తెలీకుండానే నిలువెల్లా నీ వశమైపోయా!

మగాడిలా నువ్వు నాలోకి దూకి నన్నలా దున్నుతుంటే, నా ఈ మేనంతా చేనైపోయింది. తొలకరిలో తడిసిన నేల మాదిరి నా ఒళ్ళంతా పచ్చి మట్టి వాసన.
కళ్ళు తెరుచున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇన్ని రంగులు, ఇప్పుడేమో మూసిన కనురెప్పల వెనక పేలుతున్న ఈ కొత్త రంగులేంటో నీకు చెప్పటానికి, పేర్లు కూడా తెలీవు నాకు. 

భూమి మీద మాత్రం లేనని తెలుస్తోంది, లేకపోతే ఒంట్లోని ప్రతి అణువుని ఉండి ఉండి నక్షత్రాలు దాడి చేస్తున్నట్టు ఎందుకుంది?? కలో ఇలో తేలని ఆ తమకం లో ఎన్నో భయాల నడుమ నీ దరి చేరిన నన్ను రసఖండంగా మార్చి నా బెదుళ్ళని పటాపంచలు చేసిన నీకు ఏ పూలతో పూజ చేయాలో తెలీలేదు. 

కొన్ని ఏళ్లుగా సంభోగం లో నిశ్శబ్దంగా, స్థబ్ధంగా పాల్గొంటున్నా, ఈ పూట నాకు మొదటి సారి నీ వల్ల అర్థమయ్యింది.. ఆ భావాన్ని భావప్రాప్తి అని ఎందుకంటారో. నా గతానికి ఏ పేరు పెట్టాలో తెలీదు కానీ, ఈ అనుభూతిని నాకు రుచి చూపించిన నీతో గడిపిన ఈ రాత్రే నాకు మొదటి రాత్రి.

Advertisements
Posted in Telling of Tales, Uncategorized

My Moon

nightingale

When the Sun started to set, it was phenomenal. I lurked behind the walls to hide myself from the overwhelming darkness. Suddenly I realized a warm light spreading in my little world. I wondered where  it came from! There.. I couldn’t miss the lovely Moon shining from above.

The Moon was simply there.. and his mere presence brought back immense strength from deep within. He helped me see clearly even through the darkness. I picked up the broken pieces of my heart in the light and gathered myself.

Almost every night we would have nice talks about everything and nothing. He would let me soar up and up above the clouds and take me to explore the infinite sky. He would help me fly and never let me fall. I would shudder when his breath grazes my skin and when his warm hand cups my face. I almost melt in his warmth when he hugs me.

But then, he always leaves before dawn. And, when its time for him to leave, I would start missing him already… like hell, like he is taking away a piece of me with him!

#moonlove #moon #darknights

Posted in Book Tour, Reviews, Uncategorized

Girl From The Tree House by Gudrun Frerichs – Book Review

Girl From The Tree House by Gudrun Frerichs is an extra ordinary thriller. I believe the author being a psychotherapist herself wrote this story in a great detail especially in the perspective of a person who is suffering from Dissociative Identity Disaster. I can’t imagine how much of a shock it is for anyone who realized how false her whole thirty years of life was.

I loved every single personality of Elizabeth. The multiple personalities inside Elizabeth call themselves ‘The Tribe’ and they each come to the rescue of Elizabeth on various occasions. Elizabeth’s fight for her sanity and freedom is incredible.

Girl From The Tree House is the most complex story I read in the recent times but don’t let the complex get you. I’m sure every single reader can relate themselves to at least one or two of the multiple personalities of Elizabeth. A well written and extremely insightful book. Definitely one of the best psychological thriller released this year.

# GirlFromTheTreeHouse #NetGalley #GudrunFrerichs #TheClippedNightingale #BooksGoSocial #Thriller #BookReviewer #BookBlogger #Librarything #BarnesandNoble #goodreads

Posted in Uncategorized

Laguna by A’gata Green – Book Review

Laguna by A’gata Green is a little different from regular psychological thrillers. I would say, it is more passionate thriller. Anastasia falls head over heels for Alejandro. There is love, passion and craze in their relationship, but there is a lack of commitment from Alejandro. Anastasia waits almost all her life for this but Alejandro keeps coming and going. Talking about the title of the book, Laguna is particularly a ssexual technique that very few men know. There are some scenes in the book the explain this technique in detail but I personally refuse to call this book erotic just because of this title. This book is so much more than erotic. The pain that the female goes through is well described by the author, the wait and the hopelessness made my heart clench.

Laguna is about a woman’s love, heartbreak and mending it.

# Laguna #NetGalley #AgataGreen #TheClippedNightingale #BooksGoSocial #Thriller #BookReviewer #BookBlogger

Posted in Reviews, Uncategorized

Sweet on You by Becky Wade – Book Review

Sweet on You by Becky Wade is a cute love story with a dash of mystery. Britt and Zander are friends from high school. Zander has always loved Britt but Britt doesn’t reciprocate the feelings. Zander over the period of time realizes that he is no more than a friend to Britt and leaves on a world tour. He comes back to his hometown after the mysterious demise of his uncle. He promises his aunt to find out the secret of his uncle’s death.

Britt offers to help Zander with the investigation of his uncle’s death. They grow close to each other but both refuse to risk their friendship. Britt is a very strong and independent character. Zander is a loving and patient boyfriend. The family of Britt is awesome. The entire setup of the town is very cute. The story is engaging and the characters are interesting. The mystery of a lost painting adds more flavor to the plot line. All in all, I enjoyed the story.